Tuesday 19:00 to 20:30 – (Ladies & Men).
Thursday 19:00 to 20:30 – (Ladies & Men).